Konfidencialitātes paziņojums

Jūsu personas datu aizsardzība Kuehne + Nagel ir ļoti svarīga. Augstāko prioritāti mēs piešķiram jūsu uzticībai. Tāpēc mēs vienmēr apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un atbilstīgi likumā noteiktajiem datu aizsardzības priekšrakstiem, kā arī šim konfidencialitātes paziņojumam.

Šis paziņojums atklāj, kā Kuehne + Nagel internetā rīkojas ar personas datiem, kādu informāciju par tīmekļa vietņu apmeklētājiem Kuehne + Nagel ievāc un izvērtē un kā šī informācija tiek izmantota, nodota tālāk vai citādi apstrādāta. Turklāt tiek aprakstīts, kā mūsu lietojumprogrammās var tikt izmantotas sīkdatnes un citas tehnoloģijas.

Atverot mūsu tīmekļa vietni, jūs tiekat informēts par sīkdatņu izmantošanu analīzes nolūkiem. Saistībā ar to tiek norādīts arī uz šo konfidencialitātes paziņojumu.

Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat savu personas datu ievākšanai un izmantošanai, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes paziņojumā. Tāpat jūs atzīstat, ka Kuehne + Nagel pēc pašu ieskatiem var regulāri mainīt un atjaunināt šo konfidencialitātes paziņojumu. Šādā gadījumā mēs šajā lapā publicēsim konfidencialitātes paziņojuma atjauninātās versijas. Pārstrādātais konfidencialitātes paziņojums ir spēkā tikai datiem, kas ir ievākti pēc tā spēkā stāšanās datuma. Mēs jums iesakām regulāri apmeklēt šo lapu, lai pārbaudītu, vai nav aktuālas informācijas par mūsu datu aizsardzības praksi. Ja jūs turpināt mūsu pakalpojumu lietošanu pēc konfidencialitātes paziņojuma grozījumu veikšanas, tas nozīmē, ka šīm izmaiņām piekrītat.

Šis paziņojums ir spēkā arī Kuehne + Nagel tīmekļa vietnēm, kas norāda uz šo paziņojumu. Tā nav spēkā Kuehne + Nagel tīmekļa vietnēm, kam spēkā ir to pašu konfidencialitātes paziņojumi. 

I.         Pārziņa nosaukums un adrese

Pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas un dalībvalstu pārējo nacionālo datu aizsardzības likumu, kā arī citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

Kuehne + Nagel SIA

Rudeni 2
2118 Sauriesi

Tālr.:+371 675 05 860

E-pasts: privacy-latvia(at)kuehne-nagel.com

 

II.                 Datu aizsardzības speciālista vārds un adrese

Pārziņa datu aizsardzības speciālistus var sasniegt, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Kuehne + Nagel SIA

Rudeni 2
2118 Sauriesi

Tālr.:+371 675 05 860

E-pasts: privacy-latvia(at)kuehne-nagel.com

I.                   Vispārīga informācija par datu apstrādi

1.        Personas datu apstrādes apjoms

Mēs izmantojam jūsu personas datus, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes paziņojumā, lai jūsu rīcībā nodotu savus pakalpojumus, atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, ciktāl likumā atļauts vai nepieciešams, kā arī, lai atbalstītu tiesisku vai krimināltiesisku izmeklēšanu. Ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību ievāktos datus mēs varam anonimizēt un apkopot, lai paplašinātu savu produktu portfeli un uzlabotu savus pakalpojumus.

2.        Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Mēs varam glabāt vai citā veidā nodot jūsu personas datus saviem saistītajiem uzņēmumiem vai citiem uzticamiem sadarbības partneriem, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus, piemēram, tehnisko atbalstu, kā arī, lai novērtētu šīs tīmekļa vietnes derīgumu tirgvedības mērķiem vai cita veida pakalpojumu nodrošināšanai. Mēs esam noslēguši līgumus ar šīm pusēm, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti uz mūsu norādījumu pamata un atbilstīgi šim konfidencialitātes paziņojumam un citiem piemērotiem uzticības un drošības pasākumiem.

 

Jūsu personas datus mēs nododam tikai šīm pusēm un trešajām pusēm, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, kurus jūs esat pieprasījis vai autorizējis, lai aizsargātu jūsu un mūsu tiesības, īpašumu un drošību, ja mums uz spēkā esošo likumu, tiesas vai citu iestāžu rīkojuma pamata ir pienākums tos izpaust vai ja šī izpaušana citā veidā ir nepieciešama tiesiskai vai krimināltiesiskai izmeklēšanai vai tiesas procesā.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Kuehne + Nagel grupas uzņēmumi, kā arī iestādes, klienti un piegādātāji, kam mēs drīkstam nodot jūsu personas datus, iespējams, atrodas ārpus jūsu rezidences valsts, iespējams, valstīs, kuru datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu atrašanās valstī spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka jūsu personas datu aizsardzībai tiek veikti atbilstoši pasākumi, ieviešot piemērotus tiesiskos mehānismus, piem., ES līguma standartklauzulas. ES līguma standartklauzulas jūs varat atrast šeit:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_lv

 

3.      Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Ciktāl personas datu apstrādes procesiem mēs saņemam datu subjekta piekrišanu, par personas datu apstrādes juridisko pamatu kalpo ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Apstrādājot personas datus, kas ir nepieciešami līguma, kur viena no pusēm ir datu subjekts, izpildei, par juridisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas ir spēkā arī apstrādes procesiem, kas ir nepieciešami priekšlīguma pasākumu veikšanai.

Ciktāl personas datu apstrāde ir nepieciešama tiesiska pienākuma, kam pakļauts ir mūsu uzņēmums, izpildei, par juridisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Ja datu subjekta vai citas fiziskās personas dzīvei svarīgas intereses pieprasa personas datu apstrādi, par juridisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Ja apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas leģitīmo interešu saglabāšanai un datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav par tām svarīgākas, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts .

4.      Datu dzēšana un glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz ir izpildīts glabāšanas mērķis. Glabāšanu var veikt arī, ja to paredz Eiropas vai nacionālais likumdevējs Savienības tiesiskajās regulās, likumos vai citos priekšrakstos, kam ir pakļauts pārzinis. Datu bloķēšana vai dzēšana tiek veikta arī, ja beidzas minētajās normās noteiktais glabāšanas termiņš, ja vien nepastāv turpmāka datu glabāšanas nepieciešamība līguma noslēgšanai vai līguma izpildei.

II.                 Tīmekļa vietnes nodrošināšana un žurnālfailu sastādīšana

1.        Datu apstrādes apraksts un apjoms

Katru reizi atverot mūsu interneta lapu, mūsu sistēma automātiski ievāc datus un informāciju no atverošā datora datorsistēmas.

 

Šajā procesā tiek ievākti šādi dati:

(1)   Informācija par pārlūka tipu un izmantoto versiju

(2)   Lietotāja operētājsistēma

(3)   Lietotāja IP adrese

(4)   Piekļuves datums un laiks

(5)   Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma nokļūst mūsu interneta lapā

(6)   Tīmekļa vietnes, kuras lietotāja sistēma atver ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību

Dati tiek saglabāti arī mūsu sistēmas žurnālfailos. Šo datu saglabāšana kopā ar citiem lietotāja personas datiem nenotiek.

2.      Datu apstrādes juridiskais pamats

Žurnālfailu pagaidu saglabāšanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3.      Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu saglabāšana ir nepieciešama, lai varētu piegādāt tīmekļa vietni lietotāja datoram. Šim nolūkam uz sesijas laiku nepieciešams saglabāt lietotāja IP adresi.

Saglabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitātes spēju. Turklāt šie dati mums kalpo tīmekļa vietnes uzlabošanai un mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošības nodrošināšanai. Saistībā ar šo datu izvērtēšana tirgvedības mērķiem nenotiek.

Šie mērķi ir arī uzskatāmi par mūsu leģitīmajām interesēm atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam.

 

4.      Glabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz to ievākšana mērķa sasniegšanai vairs nav nepieciešama. Attiecībā uz datu ievākšanu tīmekļa vietnes nodrošināšanas vajadzībām tas tā ir gadījumā, ja attiecīgā sesija tika izbeigta.

 

Attiecībā uz datu glabāšanu žurnālfailos tas tiek darīts ne vēlāk kā pēc 30 dienām. Ilgāka glabāšana ir iespējama. Šādā gadījumā lietotāju IP adreses tiek dzēstas vai padarītas neatpazīstamas, lai vairs nebūtu iespējams klasificēt apmeklējošo klientu.

5.      Iebilduma un dzēšanas iespējas

Datu ievākšana tīmekļa vietnes nodrošināšanai un datu saglabāšana žurnālfailos ir obligāti nepieciešamas interneta lapas darbībai. Līdz ar to no lietotāja puses nepastāv nekādas iebilduma iespējas.

III.              Sīkdatņu izmantošana

a) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek saglabātas lietotāja datorsistēmas interneta pārlūkā vai ko saglabā lietotāja datorsistēmas interneta pārlūks. Ja kāds lietotājs atver tīmekļa vietni, lietotāja operētājsistēmā var tikt saglabāta sīkdatne. Šajā sīkdatnē ir iekļauta raksturīga zīmju secība, kas ļauj viennozīmīgi identificēt pārlūku, kad tīmekļa vietne tiek atvērta vēlreiz.

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai veidotu mūsu tīmekļa vietni lietotājiem draudzīgāku. Daži mūsu interneta lapas elementi pieprasa, lai atverošo pārlūku varētu identificēt arī pēc lapu maiņas. 

 

Attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu mēs izšķiram šādas sīkdatnes:

 

Nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai lapa darbotos un uz laiku tiktu saglabāti sesijas dati, tādējādi nodrošinot, ka lapa tiek uzrādīta pareizi.

 

Veiktspējas sīkdatnes

Mēs izmantojam veiktspējas sīkdatnes, lai varētu uzlabot tehnisko sniegumu, piemēram, ielādes ātrumu un attēla uzbūvi.

 

Funkcionālās sīkdatnes

Mūsu lietojumprogrammas izmanto šīs sīkdatnes, lai uz laiku saglabātu ievadītos datus un līdz ar to nodrošinātu funkcionalitāti un ērtu lietošanu klientiem.

 

Reklāmas sīkdatnes

Mēs izmantojam reklāmas sīkdatnes, lai pārbaudītu, vai mūsu tirgvedības funkcijas ir sekmīgas.

 

Trešo piedāvātāju sīkdatnes

 

Trešo piedāvātāju sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras izvieto apstrādes pārzinis, tomēr tas nav identisks ar lietotāja izmantotās tīmekļa vietnes operatoru.

 

Mēs izmantojam trešo piedāvātāju sīkdatnes, piem., lai savienotu mūsu lapu ar LinkedIn un Twitter un tādējādi sniegtu mūsu apmeklētājiem iespēju tiešā veidā kaut ko kopīgot LinkedIn vai Twitter vietnēs.

 

Turklāt mēs izmantojam Google Analytics, Google Inc. (“Google”) reklāmas analīzes dienestu. Google izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes radītā informācija par to, kā lietotājs izmanto tiešsaistes piedāvājumu, parasti tiek pārraidīta Google serverim ASV un tur saglabāta.

Google izmantos šo informāciju mūsu uzdevumā, lai izvērtētu, kā lietotāji izmanto mūsu tiešsaistes piedāvājumu, lai sastādītu ziņojumus par aktivitātēm šā tiešsaistes piedāvājuma ietvaros un lai sniegtu mums citus ar šā tiešsaistes piedāvājuma izmantošanu un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Šajā procesā no apstrādātajiem datiem var tikt sastādīti pseidonīmi lietotāju profili.

 

Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar aktivētu IP anonimizāciju. Tas nozīmē, ka Google saīsina lietotāja IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu un citu Eiropas Ekonomikas zonas līgumvalstu teritorijās. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim ASV tiek pārraidīta pilna IP adrese un saīsināta tur. Google Analytics neapvieno lietotāja pārlūka nosūtīto IP adresi ar citiem Google datiem.

 

Turklāt lietotāji var novērst sīkdatņu saglabāšanu ar attiecīgu sava pārlūka programmatūras iestatījumu; tāpat lietotāji var novērst, ka sīkdatnes radītie dati, kas attiecas uz to, kā viņi lieto tiešsaistes piedāvājumu, tiek ievākti Google pakalpojumu saņemšanai, kā arī to, ka Google apstrādā datus, lejupielādējot un instalējot šajā saitē pieejamo pārlūka spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Papildu informāciju par to, kā Google, izmanto datus reklāmas mērķiem, par iestatījumu un iebildumu iespējām jūs varat iegūt Google tīmekļa vietnēs: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lv (“Google nodrošinātā datu aizsardzība, ja jūs izmantojat mūsu partneru tīmekļa vietnes vai lietotnes”), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lv (“Datu izmantošana reklāmas mērķiem”), http://www.google.de/settings/ads (“Informācijas, ko Google izmanto, lai rādītu jums reklāmas, pārvaldīšana”) un http://www.google.com/ads/preferences/ (“Nosakiet, kādu reklāmu Google jums rāda”).

 

b) Datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats, ja tiek izmantotas sīkdatnes analīzes mērķiem, par ko ir saņemta attiecīga lietotāja piekrišana, ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

c) Datu apstrādes mērķis    

Tehniski nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir padarīt iespējamu tīmekļa vietņu izmantošanu lietotājiem. Dažas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas bez sīkdatņu izmantošanas nevar tikt piedāvātas. Tām ir nepieciešams, lai pārlūks tiktu atpazīts arī pēc pāriešanas uz citu lapu.

 

Ar tehniski nepieciešamo sīkdatņu starpniecību ievāktie lietotāja dati netiek izmantoti lietotāju profilu sastādīšanai.

 

Analīzes sīkdatņu (reklāmas sīkdatņu un trešo piedāvātāju sīkdatņu) izmantošana tiek veikta ar mērķi, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un saturu. Ar analīzes sīkdatņu palīdzību mēs uzzinām, kā mūsu tīmekļa vietne tiek izmantota, un varam pastāvīgi uzlabot savu piedāvājumu. Tās var izmantot arī tam, lai sastādītu profilu ar jūsu interesēm un uzrādītu attiecīgas reklāmas citās tīmekļa vietnēs.


Personas datu apstrādes, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats, ja tiek izmantotas sīkdatnes analīzes mērķiem, par ko ir saņemta attiecīga lietotāja piekrišana, ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

 

d) Glabāšanas ilgums, iebilduma un dzēšanas iespējas

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, no kurienes tās tiek nosūtītas uz mūsu lapu. Tāpēc arī jums kā lietotājam ir pilna kontrole pār sīkdatņu izmantošanu. Veicot izmaiņas jūsu interneta pārlūka iestatījumos, jūs varat deaktivēt vai ierobežot sīkdatņu nosūtīšanu. Jau saglabātas sīkdatnes jebkurā laikā ir iespējams dzēst. Tas var notikt arī automātiski.

 

IV.              Reģistrācija

1.        Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mēs piedāvājam lietotājiem iespēju reģistrēties savā interneta lapā, norādot personas datus. Dati tiek ievadīti ievades logā, nosūtīti mums un saglabāti. Reģistrācijas procesa ietvaros tiek ievākti šādi dati:

 

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Tālrunis

Uzņēmuma informācija

 

Reģistrācijas brīdī turklāt tiek saglabāti šādi dati:

(1)   Informācija par pārlūka tipu un izmantoto versiju

(2)   Lietotāja operētājsistēma

(3)   Lietotāja IP adrese

(4)   Piekļuves datums un laiks

(5)   Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma nokļūst mūsu interneta lapā

(6)   Tīmekļa vietnes, kuras lietotāja sistēma atver ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību.

2.        Datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes juridiskais pamats, ja ir saņemta lietotāja piekrišana, ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

 

Ja reģistrācija kalpo līguma, kura līgumslēdzēja puse ir lietotājs, izpildei vai priekšlīguma pasākumu izpildei, datu apstrādes papildu juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3.      Datu apstrādes mērķis

Lietotāja reģistrācija ir nepieciešama ar lietotāja noslēgta līguma izpildei vai priekšlīguma pasākumu veikšanai.

 

Ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu, ko īpaši iegūstam iepriekš minētajiem reģistrācijas mērķiem, ar nosacījumu, ka jūs paturat tiesības jebkurā laikā anulēt reģistrāciju, mēs izmantojam jūsu datus arī, lai piedāvātu jums tādus savus produktus un pakalpojumus, kas jums varētu interesēt. Jūs varat deaktivēt šos pakalpojumus, noklikšķinot uz “Atteikties”. Ja jūs pēc tam vēl pieprasāt Kuehne + Nagel korespondenci, jūs atjaunojat savu abonementu un pēc tam atkal varat noklikšķināt uz “Atteikties”, ja atkal vēlaties atteikties.

4.      Glabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz to ievākšana mērķa sasniegšanai vairs nav nepieciešama.

 

Reģistrācijas procesa laikā attiecībā uz līguma izpildi vai priekšlīguma pasākumu veikšanu tā notiek, ja dati vairs nav nepieciešami līguma izpildei. Arī pēc līguma noslēgšanas var būt nepieciešamība glabāt līgumpartnera personas datus, lai pildītu līgumiskos vai likumīgos pienākumus.

 

Jūsu konta personas dati tiek glabāti, kamēr tas ir nepieciešams mērķiem, kam tie tika ievākti vai apstrādāti citā veidā. Spēkā ir citi noteikumi, ja mēs esam pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas termiņiem.

 

Pretējā gadījumā ir spēkā: ja jūs savu kontu neesat lietojis ilgāk nekā 365 dienas, mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi, lai jums paziņotu par jūsu konta dzēšanu.

5.      Iebilduma un dzēšanas iespējas

Kā lietotājam jums jebkurā laikā ir iespēja anulēt reģistrāciju. Par jums saglabātos datus jūs jebkurā laikā varat mainīt.

 

Ja dati ir nepieciešami līguma izpildei vai priekšlīguma pasākumu veikšanai, priekšlaicīga datu dzēšana ir iespējama tikai, ciktāl tā nav pretrunā līgumiskiem vai likumīgiem pienākumiem.

V.            Saziņas formulārs un saziņa e-pastā

1.             Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu interneta lapā ir pieejams saziņas formulārs, kuru var izmantot elektroniskajai saziņai. Ja lietotājs šo iespēju izmanto, ievades logā ievadītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti. Šie dati ir:

(1)   Vārds

(2)   Uzvārds

(3)   E-pasts

(4)   Pilsēta

(5)   Valsts

(6)   Pasta indekss

(7)   Uzņēmums

 

Nosūtīšanas procesa ietvaros tiek saņemta jūsu piekrišana datu apstrādei un norādīts uz šo konfidencialitātes paziņojumu.

 

Ja saziņai tiek piedāvāta e-pasta adrese, šādā gadījumā saglabāti kopā ar e-pastu nosūtītie personas dati.

 

Saistībā ar šo jūsu dati netiek nodoti trešajām personām. Dati tiek izmantoti tikai un vienīgi saziņas apstrādei.

2.      Datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes juridiskais pamats, ja ir saņemta lietotāja piekrišana, ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

 

Personas datu, kas ir nosūtīti e-pasta nosūtīšanas rezultātā, apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja e-pasta saziņas mērķis ir līguma noslēgšana, apstrādes papildu juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3.      Datu apstrādes mērķis

No ievades loga iegūto personas datu apstrāde kalpo mums tikai un vienīgi saziņas apstrādei. Ja saziņa tiek uzsākta e-pastā, arī pastāv nepieciešamā leģitīmā interese attiecībā uz datu apstrādi. Jūsu datu apstrāde citiem nekā minētajiem mērķiem tiek veikta tikai ar nepārprotamu jūsu piekrišanu.

 

Citi nosūtīšanas procedūrā apstrādātie personas dati kalpo tam, lai novērstu saziņas formulāra ļaunprātīgu lietošanu un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

4.      Glabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz to ievākšana mērķa sasniegšanai vairs nav nepieciešama. Attiecībā uz personas datiem, kas iegūti no saziņas formulāra ievades loga un kas nosūtīti e-pastā, tā notiek, ja attiecīgā saruna ar lietotāju ir pabeigta. Saruna ir pabeigta, ja no apstākļiem izriet, ka attiecīgā tēma ir galēji noskaidrota.

 

5.      Iebilduma un dzēšanas iespējas

Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja lietotājs ar mums nodibina kontaktu e-pastā, viņš jebkurā laikā var iebilst savu personas datu glabāšanai. Šādā gadījumā sarunu nevar turpināt.

 

Piekrišanas atsaukumu un iebildumu pret glabāšanu, lūdzu, adresējiet mums, izmantojot VIII punktā norādītās saites.

 

Visi personas dati, kas tika saglabāti saziņas nodibināšanas rezultātā, šādā gadījumā tiek dzēsti.

VI.              Datu subjekta tiesības

Ja tiek apstrādāti jūsu personas dati, jūs esat datu subjekts VDAR izpratnē un jums pret pārzini ir turpmāk minētās tiesības.

Savas tiesības jūs jebkurā laikā varat īstenot, ejot uz https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/0a22d30e-5874-4513-953f-3079967f561b.

1.        Piekļuves tiesības

No pārziņa jūs varat pieprasīt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājām personas datus, kas attiecas uz jums.

Ja šāda apstrāde tiek veikta, jūs no pārziņa varat pieprasīt šādu informāciju:

(1)       mērķi, kādiem tiek apstrādāti personas dati;

(2)       apstrādāto personas datu kategorijas;

(3)       saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem tiek vai vēl tiks izpausti personas dati, kas attiecas uz jums;

(4)       personas datu, kas attiecas uz jums, plānotais glabāšanas ilgums vai, ja par šo nav iespējams sniegt konkrētas ziņas, glabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji;

(5)       personas datu, kas attiecas uz jums, labošanas vai dzēšanas tiesību pastāvēšana, ierobežošanas tiesības attiecībā uz pārziņa veikto apstrādi vai tiesības iebilst pret šo apstrādi;

(6)       tiesību pastāvēšana attiecībā uz sūdzības celšanu uzraudzības iestādē;

(7)       visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja personas dati netika ievākti no datu subjekta;

(8)       automatizētas lēmumu pieņemšanas pastāvēšana, tostarp profilēšana, atbilstīgi VDAR 22. panta 1. un 4. punktam un – vismaz minētajos gadījumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai personas dati, kas attiecas uz jums, tiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Saistībā ar to jums ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko saistībā ar datu nosūtīšanu piemēro, ievērojot VDAR 46. pantu.

2.      Tiesības labot

Jums ir tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus attiecībā pret pārzini, ciktāl personas dati, kas attiecas uz jums, ir nepareizi vai nepilnīgi. Pārzinim ir nekavējoties jāveic labojums.

3.      Tiesības ierobežot apstrādi

Ar šādiem priekšnosacījumiem jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu ierobežota personas datu, kas attiecas uz jums, apstrāde:

(1)       ja jūs apstrīdat personas datu, kas attiecas uz jums, precizitāti uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

(2)       apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt personas datu izmantošanas ierobežošanu;

(3)       pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

(4)       ja jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Ja personas datu, kas attiecas uz jums, apstrāde ir ierobežota, šādus datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

Ja apstrāde tika ierobežota saskaņā ar iepriekš minētajiem priekšnosacījumiem, pārzinis informē jūs pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas.

4.      Tiesības uz dzēšanu

a)        Dzēšanas pienākums

Jums ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis nekavējoties dzēstu personas datus, kas attiecas uz jums, un pārziņa pienākums ir nekavējoties dzēst šos datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

(1)       Personas dati, kas attiecas uz jums, vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti.

(2)       Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei.

(3)       Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata, vai arī jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu.

(4)       Personas dati, kas attiecas uz jums, ir apstrādāti nelikumīgi.

(5)       Personas dati, kas attiecas uz jums, ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim.

(6)       Personas dati, kas attiecas uz jums, ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts VDAR 8. panta 1. punktā.

b)        Informācija trešajām personām

Ja pārzinis ir publiskojis personas datus, kas attiecas uz jums, un tā pienākums saskaņā ar VDAR 17. panta 1. punktu ir tos dzēst, pārzinis, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un tās piemērošanas izmaksas, veic saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu pārziņus, kas veic personas datu apstrādi, ka jūs kā datu subjekts esat pieprasījis, lai minētie pārziņi dzēstu visas saites uz minētajiem personas datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumus.

c)        Izņēmumi

Tiesības uz dzēšanu nepastāv, ciktāl apstrāde ir nepieciešama

(1)       lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju;

(2)       lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi, kā paredzēts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri piemērojami pārzinim, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai saistībā ar pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu;

(3)       pamatojoties uz sabiedrības interesēm sabiedrības veselības jomā saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, kā arī 9. panta 3. punktu;

(4)       arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ciktāl a) apakšpunktā minētās tiesības varētu neļaut vai būtiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērķus; vai

(5)       lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

5.      Tiesības saņemt informāciju

Ja attiecībā uz pārzini esat īstenojis savas tiesības labot vai ierobežot apstrādi, tā pienākums ir visiem saņēmējiem, kam tika izpausti personas dati, kas attiecas uz jums, paziņot šo datu labojumu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežojumu, ja vien tas neizrādās neiespējami vai ir saistīts ar nesamērīgu resursu patēriņu.

Attiecībā pret pārzini jums ir tiesības tikt informētam par šiem saņēmējiem.

6.      Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus esat sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Tāpat jums ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja

(1)       apstrāde pamatojas uz piekrišanu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu; un

(2)       apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Īstenojot šīs savas tiesības, jums turklāt ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šajā procesā nedrīkst ietekmēt citu personu brīvības un tiesības.

Tiesību uz datu pārnesamību īstenošana neattiecas uz personas datu apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras.

7.      Tiesības iebilst

Jums, balstoties uz iemesliem saistībā ar jūsu īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem.

Pārzinis personas datus, kas attiecas uz jums, vairs neapstrādā, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja personas datus, kas attiecas uz jums, apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Ja jūs iebilstat pret apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām, personas datus, kas attiecas uz jums, šādā nolūkā vairs neapstrādā.

Saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu un neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK jūs savas tiesības iebilst varat īstenot ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot tehniskās specifikācijas.

8.      Tiesības atsaukt datu aizsardzības ietvaros sniegto piekrišanas deklarāciju

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu datu aizsardzības ietvaros sniegto piekrišanas deklarāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

9.      Automatizēta lēmumu pieņemšana atsevišķā gadījumā, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē jūs. Šo nepiemēro, ja lēmums

(1)       ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp jums un pārzini,

(2)       ir atļauts saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kuri ir piemērojami pārzinim un kuros ir arī noteikti atbilstīgi pasākumi, ar ko aizsargā jūsu tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses; vai

(3)       pamatojas uz jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Šo lēmumu pamatā gan nedrīkst būt īpašas personas datu kategorijas, kuras minētas VDAR 9. panta 1. punktā, izņemot, ja tiek piemērots 9. panta 2. punkta a) vai g) apakšpunkts un tiek nodrošināti atbilstīgi pasākumi, ar ko aizsargā jūsu tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses.

Attiecībā uz 1. un 3. punktā minētajiem gadījumiem datu pārzinis veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses – vismaz tiesības panākt cilvēka līdzdalību no pārziņa puses –, lai jūs varētu paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

10.  Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Neskarot jebkādus citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR.

Uzraudzības iestāde, kurā ir iesniegta sūdzība, informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības izskatīšanas virzību un iznākumu, tostarp par tiesību aizsardzības tiesā iespēju saskaņā ar VDAR 78. pantu.

 

VII.            Datu aizsardzības pārkāpumu ziņošana

Par datu aizsardzības pārkāpumiem jebkurā laikā var ziņot privacy(at)kuehne-nagel.com.

Datu aizsardzības pārkāpums nozīmē drošības pārkāpumu, kas noved pie netīšas vai nelikumīgas personas datu, kurus ir pārsūtījis, saglabājis vai citādi apstrādājis Kuehne + Nagel vai tā pilnvarotā trešā persona, iznīcināšanas, zaudēšanas, izmainīšanas neatļautas izpaušanas vai piekļuves.

VIII.         Nepilngadīgas personas

Personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, nevajadzētu mums nosūtīt savus personas datus, ja tās nav saņēmušas par audzināšanu atbildīgās personas atļauju. Atbilstīgi VDAR 8. pantam bērni līdz 16 gadu vecumam šādu piekrišanu drīkst sniegt tikai ar par audzināšanu atbildīgās personas atļauju. Nepilngadīgu personu personas dati netiek apzināti ievākti un apstrādāti.

 

IX.               Šī konfidencialitātes paziņojuma aktualitāte un spēkā esamība

Kuehne + Nagel patur tiesības pielāgot šo konfidencialitātes paziņojumu jebkurā laikā un ar spēkā stāšanos nākotnē. Tāpēc iesakām šo konfidencialitātes paziņojumu regulāri pārlasīt vēlreiz.