Spēkā no 02.05.2018

KUEHNE + NAGEL SIA
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

 

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir sagatavoti latviešu un angļu valodā. Domstarpību gadījumā latviešu valodas versiju uzskata par spēkā esošu.

1 VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi pārvadājumiem ar autotransportu attiecas uz visiem līgumiem, kas noslēgti starp klientu un SIA "Kuehne + Nagel" saistībā ar preču pārvadāšanu pa autoceļiem.
Piekrītot Kuehne + Nagel SIA cenu piedāvājumam, klients apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem pārvadāšanas noteikumiem.

2 DEFINĪCIJAS
Klients
ir persona, kas pasūtījusi transporta pakalpojumu, un ir atbildīga par pārvadāšanas maksas samaksu.

Šo noteikumu  izpratnē termins “krava” attiecas uz precēm, ko viens nosūtītājs no vienas iekraušanas vietas nosūta uz vienu galamērķi vienam saņēmējam saskaņā ar pavadzīmi.

Pavadzīme ir dokuments, kas apliecina preču pieņemšanu no nosūtītāja un nodošanu saņēmējam. Ja preces pārvadā vairāki transportlīdzekļi, var būt vairāk nekā viena pavadzīme.

Salikto kravu pārvadājums
ir pakalpojums, kurā preces pārvieto no iekraušanas vietas līdz galamērķa vietai caur dažādiem kravas termināļiem, ar vairākām transporta pavadzīmēm. Pakalpojums ir pieejams sūtījumiem, kuriem viena vienība nav garāka par 2,4 m, 2,2 m augsta, 2,4 m plata un sver ne vairāk kā 1200 kg, un, ja kravas kopējais svars nepārsniedz 2500 kg. Precēm jābūt iepakotām tādā iepakojumā, kas ir piemērots mehāniskai pārkraušanai.

Salikto kravu (LTL) pārvadājums ir pakalpojums, kurā preces no iekraušanas vietas līdz galamērķa vietai pārvieto viens transportlīdzeklis ar vienu pavadzīmi un krava aizņem daļu no puspiekabes. Precēm jābūt iepakotām tādā iepakojumā, kas ir piemērots mehāniskai pārkraušanai.

Pilno kravu (FTL) pārvadājums ir pakalpojums, kurā preces no iekraušanas vietas līdz galamērķa vietai pārvieto ar vienu transportlīdzekli ar vienu pavadzīmi un krava aizņem visu puspiekabes vietu.

3 CENU PIEDĀVĀJUMS
Pārvadājuma cenu piedāvājums ir balstīts uz informāciju, kas norādīta klienta pieprasījumā un ir spēkā pārvadājot parastās preces, kas nav bīstamas, neprasa īpašu apstrādi, nebojājas un nav negabarīta, izņemot gadījumus, kad tas ir atsevišķi norādīts piedāvājumā.

Cenu piedāvājums norāda uz piedāvāto produktu (FTL/LTL/salikto kravu pārvadājums)

Īpaša preču un dokumentu apstrāde tiek piedāvāta par papildus samaksu. Ja Kuehne + Nagel SIA parādās neparedzēti izdevumi, apstrādājot preces vai dokumentus, un šīs Kuehne + Nagel SIA izmaksas nav radušās Kuehne + Nagel SIA darbības vai bezdarbības dēļ, klientam ir pienākums atlīdzināt Kuehne + Nagel SIA šos izdevumus pilnā apmērā.

Cenu piedāvājuma esamība negarantē nepieciešamo vietu transportlīdzeklī.
Visas cenas ir norādītas eiro valūtā, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādi. Ja cenu piedāvājums ir sagatavots valūtā, kas nav euro, tad summa tiks konvertēta eiro pēc Eiropas Centrālās bankas valūtas kursa, kas ir spēkā rēķina izrakstīšanas brīdī. Valūtas kurss tiks norādīts pakalpojumu rēķinā.

Visas cenas ir norādītās bez PVN. To pievieno cenai, kas norādīta piedāvajumā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Cenu piedāvajums ir spēkā 7 kalendārās dienas, ja vien cits derīguma termiņš nav norādīts piedāvājumā.

Cenu piedāvājumi ir konfidenciāli un nav atļauts tos izpaust trešajām personām.

4 TRANSPORTA PASŪTĪJUMS
Ja Klients apstiprina Kuehne + Nagel SIA piedāvājumu, Klientam ir jānoformē rakstisks transportēšanas pasūtījums, kuram jāsatur šāda informācija:

1. Piegādes noteikumi: saskaņā ar starptautiskajiem piegādes noteikumiem, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas laikā (Incoterms, kas ir spēkā transportēšanas pasūtījuma izdarīšanas brīdī);
2. iekraušanas adrese (uzņēmuma nosaukums un precīza adrese, ieskaitot pasta indeksu);
3. informācija par kontaktpersonu iekraušanas vietā (nosaukums, tālrunis un e-pasts);
4. gatavības laiks preču iekraušanai; konkrēti aspekti, kas saistīti ar iekraušanu (piemēram, iekraušanas laika ierobežojumi);
5. Preču daudzums (svars, izmēri, vienību skaits un citi dati par precēm);
6. preču veids un apraksts (arī īpašas prasības preču pārvietošanai un transportēšanai);
7. izkraušanas adrese (uzņēmuma nosaukums un precīza adrese, ieskaitot pasta indeksu);
8. informācija par kontaktpersonu izkraušanas vietā (nosaukums, tālrunis un e-pasts);
9. persona, kas veic muitas procedūras, ja tādas nepieciešamas;
10. saskaņotā transporta cena.
11. Ja Klients vēlas, lai Kuehne + Nagel SIA darbotos kā starpnieks preču apdrošināšanā un noformētu kravas apdrošināšanu, tas ir skaidri jānorāda transportēšanas pasūtījumā.

Pasūtījumu var uzskatīt par pieņemtu, ja Kuehne + Nagel SIA to ir apstiprinājis rakstiski.
Saņemot apstiprinajumu, transportēšanas pasūtījums kļūst par preču pārvadājuma līgumu, kas noslēgts starp klientu un SIA "Kuehne + Nagel.

Klients ir atbildīgs par transportēšanas pasūtījumā norādītās informācijas patiesumu. Gadījumā, ja netiek sniegta precīza informācija, Kuehne + Nagel SIA ir tiesīgs pieprasīt Klientam atlīdzināt papildu izdevumus, kas radušies neprecīzas informācijas dēļ.

5 PĀRVADĀJUMA CENA

Autotransporta cenas aprēķins ir balstīts uz kravas aprakstu, daudzumu, izmēriem un svaru, ko klients ir norādījis savā cenu pieprasījumā. Pārvadājuma cena tiek aprēķināta balstoties uz kravas aizņemto kravas telpu vai reālo kravas svaru, izvēloties lielāko no parametriem.

Transporta cenas aprēķinos tiek ievēroti šādi principi:

1.FTL gadījumā kravas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 24 tonnas, krava var aizņemt līdz 13,6 ldm no kravas telpas nodalījuma.

2. LTL gadījumā, 1 EUR-palete = 740 kg, 1 FIN-palete = 925 kg, 1 dm = 1850 kg, 1 m³ = 333 kg.
3. Salikto kravu gadījumā 1 m ³ = 250 kg, 1 ldm = 1 250 kg.

Gala pārvadājuma maksas aprēķins ir balstīts uz sūtījuma faktiskajiem parametriem. Cenu piedāvājumā norādītā pārvadājuma cena ir spēkā tikai norādītajam kravas daudzumam. Izmaiņu gadījumā cena pieaugs proporcionāli SIA "Kuehne + Nagel" izdevumiem.

Ja faktiskie kravas parametri ir mazāki nekā norādīts cenu pieprasījumā un cenu piedāvājumā, SIA Kuehne + Nagel SIA ir tiesības iekasēt maksu no klienta par to kravas nodalījuma telpu, kas pasūtīta saskaņā ar piedāvājumu.
 
6 PASŪTĪJUMA ATCELŠANA
Pēc tam, kad starp Klientu un Kuehne + Nagel SIA ir noslēgts līgums par preču pārvadājumiem (saskaņā ar punktu nr.4) , klients var atcelt līgumu (atcelt pasūtījumu), nosūtot rakstveidā formālu rakstveida paziņojumu par atcelšanu SIA Kuehne + Nagel ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētās preču iekraušanas.

Ja Klients nosūta pasūtījuma anulēšanas paziņojumu vismaz 48 stundas pirms paredzētās preču iekraušanas, SIA Kuehne + Nagel SIA ir tiesīgs pieprasīt, lai Klients samaksātu līgumsodu 10% apmērā no pārvadājuma maksas, kas norādīta cenu piedāvājumā.

Ja Klients nosūta pasūtījuma anulēšanas paziņojumu vismaz 24 stundas pirms paredzētās preču iekraušanas, SIA Kuehne + Nagel SIA ir tiesīgs pieprasīt, lai Klients samaksātu līgumsodu 20% apmērā no pārvadājuma maksas, kas norādīta cenu piedāvājumā.

Iepriekš minētā līgumsoda samaksa sedz izdevumus, kas radušies SIA Kuehne + Nagel, gatavojoties pasūtījuma izpildei.

Pasūtījuma atcelšana nav iespējama mazāk kā 24 stundas pirms paredzētās preču iekraušanas. Ja pasūtījuma atcelšanas paziņojums tiek nosūtīts mazāk nekā 24 stundas pirms paredzētās preču iekraušanas, Klientam ir jāmaksā 100% no cenas, kas norādīta cenu piedāvājumā.

7 PIEGĀDES TERMIŅŠ
Cenu piedāvājumos norādītais piegādes termiņš ir provizorisks un neietver laiku, kas nepieciešams muitošanai un preču papildus apstrādei.

Ja preces nav piegādātas noteiktajā termiņā vai ja, nav panākta vienošanās par laika ierobežojumu, faktiskais pārvadāšanas ilgums, ņemot vērā īpašos apstākļus (LTL kravu piegādes laiku vai laiku, kas parasti nepieciešams, lai pilnībā aizpildīt kravas nodalījumu, veicot vairākas iekraušanās) pārsniedz jebkādu saprātīgu termiņu, preču piegāde tiek uzskatīta par kavētu.

Prasība par nokavētu piegādi ir spēkā tikai tad, ja prasītājs pierāda, ka viņam ir radušies tieši  zaudējumi kavēšanās dēļ. Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt atlīdzību par pierādītajiem zaudējumiem par summu, kas nepārsniedz pārvadāšanas cenu.
 
8 KRAVA (PRECE)
Klientam  ir pienākums nodrošināt, ka krava ir pareizi iepakota un marķēta. Kravas iepakojumam jānodrošina kravas saglabāšana transportēšanas laikā un  veicot mehānisku kravas pārkraušanu.

Klients ir atbildīgs par preču iekraušanu, pienācīgu stiprināšanu un izkraušanu. Klients arī apmaksā visus ar iekraušanu saistītos izdevumus un atlīdzina par nodarītajiem zaudējumiem. Krava tiek nododa pārvadājumam kravas nodalījumā (piekabē, konteiners uc).

9 DĪKSTĀVE
Transportēšanas cenā ir iekļauts sekojošs kravas iekraušanas/ izkraušanas laiks pie klienta:

  • ja sūtījuma taksācijas svars ir līdz 2499 kg 30 min
  • ja sūtījuma taksācijas svars ir no 2500 kg līdz 9999 kg 1 stunda
  • ja sūtījuma taksācijas svars ir virs 10000 kg 2 stundas

Transportēšanas cenā ir iekļauts laiks muitas formalitāšu kārtošanai (ja tāds ir nepieciešams) eksporta gadījumā.

Ja augstāk minētie termiņi ir pārsniegti, tiek aprēķināta kompensācija par transporta līdzekļa dīkstāvi.

10 MAKSĀJUMI
Maksājumi jāveic saskaņā ar cenu piedāvājumu, kravas faktisko apjomu, svaru u.tml. un sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Kuehne + Nagel SIA un Klientu. Ja sadarbības līguma nav, transportēšanas rēķins tiek apmaksāts avansā vai saskaņā ar pēcapmaksas nosacījumiem, par kuriem rakstveidā jāvienojas pirms pārvadājuma uzsākšanas.

Kuehne + Nagel SIA ir tiesības aizturēt kravu kā ķīlu, ja Klients nav samaksājis par Kuehne + Nagel SIA sniegtajiem pakalpojumiem noteiktajos termiņos. Kravas aizturēšanas gadījumā Klientam jāatlīdzina attiecīgie izdevumi, kas saistīti ar preces aizturēšanu (piem.,uzglabāšana, transporta līdzekļa dīkstāve utt.)

Jebkādas sūdzības par pasūtījumu izpildi un izrakstītajiem rēķiniem jāiesniedz SIA Kuehne + Nagel rakstiski ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc rēķina izsniegšanas dienas. Jebkādas sūdzības pēc šī termiņa netiks izskatītas.

Prasības iesniegšana noteiktajā termiņā neparedz atbrīvojumu no pienākuma samaksāt rēķinu atbilstoši apmaksas termiņam. Sūdzības netiek izskatītas līdz brīdim, kad klients veicis visu rēķinu apmaksu.

Kavētas rēķinu apmaksas gadījumā, tiks piemēroti likumiskie nokavējuma procenti un parāda atgūšanas izmaksas 40.00 euro apmērā, balstoties uz EP un Padomes 16.02.2011. direktīvas 2011/7/ES “Par maksājumu kavējumu novēršanu” prasībām un LR Civillikumu.

Klients nav tiesīgs kompensēt savas prasības pret Kuehne + Nagel SIA ar Kuehne + Nagel pakalpojumu rēķiniem vai atteikties pildīt kādu no saviem pienākumiem, strīdu gadījumā.

11 PAZIŅOJUMI PAR BOJĀJUMIEM UN ATBILDĪBU

Par bojājumi, kas kravai radušies pārvadājuma laikā, Klientam jāatzīmē transporta pavaddokumentā vai atsevišķā aktā preces piegādes brīdī, ar šofera apstiprinājumu.. Pavaddokumenti vai bojājumu akti klientam nekavējoties jānosūta uzņēmumam Kuehne + Nagel SIA pa e-pastu info.riga(at)kuehne-nagel.com.

Ja kravai ir saņemta ar slēptiem bojājumiem vai daļējiem zudumiem un klients nav par to veicis atzīmes transporta pavaddokumentā saņemšanas brīdī, klientam ir jāiesniedz 7 dienu laikā paziņojums par neatbilstību Kuehne + Nagel SIA pa e-pastu info.riga(at)kuehne-nagel.com. Šajā gadījumā klienta pienākums ir pierādīt, ka bojājums vai zudums ir radies transportēšanas laikā.

Kuehne + Nagel SIA atbildība par kravu bojājumiem un zudumiem ir ierobežota saskaņā ar CMR konvenciju. Ja tiek nodrošināta atlīdzība par sabojātām kravām, kravas īpašumtiesības tiek nodotas uzņēmumam Kuehne + Nagel SIA.

12 CITI NOTEIKUMI
Jautājumos, kuri nav atrunāti šajos noteikumos, tiek piemēroti Latvijas Nacionālās Kravas ekspeditoru asociācijas (LAFF) ģenerālie noteikumi. http://www.laff.lv/laff-generalie-noteikumi/