Asset Publisher

null Ilgtspējība jūras kravu pārvadājumos

Kuehne+Nagel ir nozares iniciators, kas proaktīvi pievērš uzmanību atstātajam oglekļa pēdas nospiedumam mūsu jūras pārvadājumu loģistikas pakalpojumos. Mēs saviem klientiem piedāvājam virkni videi draudzīgus un inovatīvus piegādes ķēdes risinājumus, kas samazina oglekļa emisijas.

Uzņēmumā Kuehne+Nagel ilgtspējība jūras kravu pārvadājumos ir tēma, kuru mēs uztveram ļoti nopietni. Lai gan konteineru pārvadājumi jau tagad ir videi draudzīgākā preču pārvadāšanas metode pasaulē, loģistikas pilnīga dekarbonizācija notiks tikai pēc 10 līdz 15 gadiem. Kamēr jaunas, klimatam draudzīgas degvielas vai vilces sistēmas nebūs pieejamas plašākā mērogā, mūsu inovatīvā pieeja ilgtspējīgai kuģošanai ļauj Jums izvēlēties videi draudzīgākas pārvadāšanas iespējas.

Izpratne par mūsu ietekmi
Jaunākie lielo datu un prognozējošās analīzes sasniegumi ļauj mums izmērīt un precīzi kompensēt oglekļa emisijas.  Tas ļauj mums Jums piedāvāt pilnu ar kuģošanu saistīto emisiju pārskatāmību, izmantojot mūsu seaexplorer un Globālais jūras kravu pārvadājumu oglekļa izmešu kalkulators platformas, lai Jūs varētu izvēlēties videi draudzīgākos pakalpojumus. 

Lai samazinātu oglekļa emisijas, mēs ciešā sadarbībā ar pārvadātājiem testējam biodegvielu un sintētiskās degvielas risinājumus. Mēs arī cieši sadarbojamies ar Globālā jūrniecības foruma “Koalīciju nulles līmeņa sasniegšanai”, lai paātrinātu nulles līmeņa emisiju kuģu attīstību līdz 2030. gadam.

Oglekļa emisiju ziņā neitrāli jūras kravu pārvadājumu risinājumi
Pašlaik mēs piedāvājam divus klimatam pilnīgi neitrālus jūras kravu pārvadājumu risinājumus — KN LCL un KN Pledge. Mēs kompensējam visu šo pakalpojumu oglekļa pēdas nospiedumu, sniedzot ieguldījumu vides projektos. Mēs darbojamies ar dabā balstītiem projektiem visā pasaulē, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību un uzlabojot vietējo kopienu iztiku. Mēs esam sadarbojušies ar dažādām NVO, lai izveidotu šo dzīvotspējīgo ceļu uz oglekļa neitralitāti. Šie projekti ir balstīti uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un tos pārbauda neatkarīgas organizācijas ar visaugstākajiem starptautiski atzītajiem standartiem. Atbalstot šos projektus, mēs ģenerējam oglekļa kredītus, kas var kompensēt kuģniecības emisijas.

Līderība loģistikā
Mēs cieši sadarbojamies ar visiem pārvadātājiem, lai veicinātu ilgtspējīgu kuģniecību. Lai to sasniegtu, mēs esam izveidojuši zaļās joslas, kurās priekšroka ir kuģiem ar mazākām emisijām. Mēs īstenojam arī citas iniciatīvas, kuras ietver:

  • Tukšo konteineru pārvadāšanas samazināšanu
  • Sūtījumu identificēšanu, kur pārvadāšanas veidu var mainīt no kravas automobiļa uz transportēšanu ar kuģi (baržu)
  • Konteinerus ar ilgtspējīgām grīdām (piemēram, bambusa) izmantošana 
  • Nedeklarētu bīstamo preču vai nelegālu toksisko atkritumu pārvadāšanas novēršanu

 Uzzināt vairāk par mūsu oglekļa emisiju neto nulles līmeņa iniciatīva un par kompensāciju un dabā balstītiem projektiem, kuros mēs ieguldām.

Šie klienti jau lepojas, ka veic CO2 emisiju neitrālus pārvadājumus ar mums:

Uzzināt vairāk par CO2 neitralitāti zemāk atrodamajos bieži uzdotajos jautājumos.

Mūsu jūras pārvadājumu loģistikas speciālisti

Kuehne+Nagel kontakts

Mūsu jūras pārvadājumu loģistikas speciālisti

Sazināties

Jautājumi un atbildes par uzņēmuma Kuehne+Nagel oglekļa neitralitāti

Šobrīd mēs izmantojam datus, ko sniedz SeaExplorer un oglekļa kalkulators, kura pamatā ir “Clean Cargo Working Group” (CCWG) grāmatvedības standarti.

Turpmāk mēs izmantosim uzlabotu pieeju, izmantojot kuģu pamatdatus. Par kuģu emisijām šobrīd tiek ziņots apkopotā līmenī, piemēram, tirdzniecības joslu līmenī, kā arī dažādu iestāžu līmenī (piemēram, CCWG). Mūsu Logindex ievieš uz datiem balstītu modeli, lai aptuveni noteiktu CO2 emisijas kuģa līmenī, pamatojoties uz kuģa īpašībām (dzinēja efektivitāti, jaudu). Par emisijām tiek ziņots, pamatojoties uz emisiju/attālumu/TEU. 

Kuģu emisiju rādītāja metodika un pamati

Emisijas vērtību katram kuģim aprēķina, izmantojot SJO pielāgotu projektētās energoefektivitātes indeksa (EEDI) versiju. Modelis aprēķina kuģa galveno dzinēju degvielas patēriņu un pieņem, ka visa patērētā degviela tiek pārveidota par CO2. Lai aprēķinātu degvielas patēriņu, modelis balstās uz tādu pakalpojumu sniedzēju, kā, piemēram, “Clarksons” datiem par dzinēja jaudu, konkrēto degvielas patēriņu (cik daudz degvielas nepieciešams jaudas vienībai), kuģa konstrukciju, ātrumu un nominālo kapacitāti. Attiecībā uz CO2 emisiju katra konteinera līmenī, modelis pieņem, ka kapacitāti izmanto visi kuģi. Par emisiju tiek ziņots, balstoties uz katru kilometru, tādējādi reizinot šo skaitli ar kuģa nobraukto attālumu, tiks aprēķināts CO2 daudzums, kas izdalīts vienā TEU noteiktā maršrutā.

Tomēr kravu pārvadājumu oglekļa emisijas nevar 100% novērst. Kamēr tehnoloģiski tās nevar samazināt līdz nullei, tās ar mūsu palīdzību var kompensēt, ieguldot dabā balstītos projektos visā pasaulē, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. CO2 kredīti tiek ģenerēti, lai pierādītu, ka noteikts emisiju daudzums ir kompensēts un kravu pārvadāšanas CO2 ir neitralizēts. Mēs esam uzsākuši savus dabas projektus Mjanmā un Jaunzēlandē un pērkam kredītus no globālā vides projektu portfeļa, tostarp Cordillera Azul nacionālā parka projekta Peru un Katingan kūdrāja atjaunošanas un saglabāšanas projekta Indonēzijā. Katrs oglekļa kredīts tiek pakļauts trešās puses verifikācijas procesam, un tas nozīmē, ka tiek novērsta vai iznīcināta viena tonna CO2.

Mēs sākām sadarboties ar dažādām NVO un izstrādātājiem, lai atbalstītu savus klientus un lai viņi varētu izveidot paši savu oglekļa neitralitātes ceļu. Mēs darbojamies ar dabā balstītiem projektiem visā pasaulē, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus palielinot vietējo kopienu iztikas līdzekļus un saglabājot bioloģisko daudzveidību un dzīvo dabu. Šie projekti, kurus pārbaudījušas neatkarīgas organizācijas ar augstākajiem starptautiski atzītiem standartiem un kuru pamatā ir ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), rada oglekļa kredītus, kurus var izmantot, lai kompensētu kravu pārvadājumu emisijas.

Protams, labāk ir izvairīties no CO2 nekā kompensēt to. Tomēr CO2 kompensēšana noteikti nav tirgošanās ar grēku atlaidēm. Tā ļauj kompensēt emisijas, no kurām ir grūti izvairīties, tādējādi kopumā panākot lielāku klimata aizsardzību.

Viens hektārs meža izfiltrē līdz 50 tonnām kvēpu un putekļu no gaisa, rada apmēram 100 000 kubikmetru jauna gruntsūdens, gadā izdala 15–30 tonnas skābekļa un piesaista līdz 10,6 tonnas CO2. Bet ar to nepietiek, lai apturētu šīs krātuves izšķērdēšanu un ierobežotu mūsu atmosfēras temperatūras paaugstināšanos.

Šī dzīvā CO2 krātuve ir jāaizsargā un jāapmežo, jo dabai ir potenciāls līdz 2030. gadam nodrošināt vairāk nekā vienu trešdaļu klimata risinājumu. Dabā balstīti risinājumi ietver visas darbības, kas saistītas ar dabisko ekosistēmu, piemēram, mežu, pļavu un mitrāju ekosistēmas aizsardzību vai atjaunošanu, lai samazinātu CO2 koncentrāciju atmosfērā. Katra no šīm darbībām rada CO2 bioloģisko uztveršanu un uzglabāšanu — parasti fotosintēzes procesā. Mēs apņemamies atbalstīt šos centienus ar mūsu kompensācijas programmām.

[Avots: Amerikas Zinātnes attīstības asociācija (American Association for the Advancement of Science); Dabas saglabāšana (The Nature Conservancy)]